Tiểu đoàn 30: Ngoại khóa điều lệnh đội ngũ cho học viên

Trong không khí vui tươi phấn khởi chào đón năm học mới, ngày 03/9/2018, Tiểu đoàn 30 đã phối hợp với Khoa Quân sự chung tổ chức ngoại khóa điều lệnh đội ngũ cho học viên trong toàn đơn vị. Buổi ngoại khóa thực hiện nội dung: Tổ chức luyện tập đội ngũ cá nhân cho từng người có súng và không có súng.
 


Giáo viên Khoa Quân sự chung hướng dẫn động tác điều lệnh cho học viên


Qua buổi ngoại khóa đã trang bị cho học viên phương pháp luyện tập, tổ chức luyện tập điều lệnh đội ngũ từng người. Đây là cơ sở để mỗi học viên tự củng cố kiến thức, kỹ năng thực hành, hoàn thiện động tác đội ngũ cá nhân, từ đó nâng cao chất lượng thực hiện điều lệnh đội ngũ, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm học 2018-2019.
 
Trịnh Quang Anh


Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: