Thông qua Chương trình đào tạo Sĩ quan Chỉ huy - Tham mưu Tác chiến không gian mạng

Thực hiện chỉ thị của Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu về việc giao nhiệm vụ cho Trường Sĩ quan Thông tin mở ngành đào tạo Sĩ quan Chỉ huy - Tham mưu Tác chiến không gian mạng, ngày 07/6/2018, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường đã họp thông qua chương trình chi tiết đào tạo Sĩ quan Chỉ huy - Tham mưu Tác chiến không gian mạng.

Đây là một nhiệm vụ mới, khó, thể hiện sự tin tưởng của Thủ trưởng cấp trên đối với Nhà trường. Hoàn thành tốt nhiệm vụ này sẽ góp phần nâng tầm vị thế của Nhà trường trong hệ thống các học viện, nhà trường Quân đội nhưng đồng thời cũng đặt ra thách thức không nhỏ đối với công tác giáo dục - đào tạo của Nhà trường.Toàn cảnh Hội nghị


Ngay khi nhận nhiệm vụ, Nhà trường tiến hành triển khai xây dựng Đề án mở mã ngành đào tạo, trong đó trọng tâm là xây dựng chương trình đào tạo. Nhà trường đã chủ động phối hợp với Bộ Tư lệnh 86 để thống nhất mục tiêu, yêu cầu đào tạo và tham khảo các chương trình đào tạo của các cơ sở đào tạo có ngành đào tạo gần với chuyên ngành đào tạo Sĩ quan Chỉ huy tham mưu Tác chiến không gian mạng. Sau thời gian nghiên cứu khẩn trương, nghiêm túc của Ban soạn thảo, dự thảo chương trình chi tiết đào tạo Sĩ quan Chỉ huy - Tham mưu Tác chiến không gian mạng đã hoàn thành và thông qua Hội đồng khoa học và Đào tạo Nhà trường.

Tại buổi thông qua, Hội đồng Khoa học và Đào tạo đã nhất trí cao với dự thảo chương trình chi tiết và đồng ý thông qua chương trình đào tạo, đồng thời yêu cầu Ban soản thảo điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trước khi gửi chương trình đến các thành viên Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, họp vào ngày 02 tháng 7 năm 2018.

Trong tháng 7 năm 2018, Nhà trường gửi Hồ sơ mở mã ngành đến Cục Nhà trường - Bộ Tổng Tham mưu và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường sẽ tổ chức tuyển sinh và đào tạo Sĩ quan Chỉ huy - Tham mưu Tác chiến không gian mạng từ năm học 2018-2019.
 
Ngọc Chính
 

                                                                                              
 
 
 
 
 
 

Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: